Adatkezelési Tájékoztató
általános, valamint webáruházon keresztül megvalósuló kiskereskedelemmel kapcsolatos adatkezeléshez
1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS AZONOSÍTÓ ADATAI
Név: Borsi Zoltán E.V.
Székhely: H-1147 Budapest, Szilágysomlyó utca 46/b,
Postacím (hivatalos levelezési cím): 1147 Budapest, Szilágysomlyó u. 46/b.
E-mail: info@borsipickups.com
Honlap: www.borsipickups.com
Képviselő: Borsi Zoltán
2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
Az adatkezelő Társaság által folytatott csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységre és az ennek
céljából üzemeltetett borsipickups.com nevű internetes oldalra, webáruházra, valamint a Társaság általános
hangszer-kereskedelmi tevékenységére és kapcsolódó adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV)
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban: EU Rendelet, melynek hatályos szövege az alábbi linken
keresztül érhető el: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-
content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf)
  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban: Eker tv.),
melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszaba…
 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CLLLIII. törvény (a továbbiakban: Szmtv.).
  1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.)
 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól ( a
továbbiakban: NGM rendelet).
3.A TÁRSASÁG ÁLTAL A TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES
ADATOK
Általános elvek
Személyes adatait a Társaságunk nem használja fel közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából
és ilyen célból azt nem is továbbítja. 
Társaságunk a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.
Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.
Amennyiben az adatkezelés során az Ön e-mail címét kérjük megadni, kérjük, mindig vegye figyelembe,

hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem
szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-
mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön, mint a szolgáltatás igénybe vevője a webáruház igénybevétele során
bármikor, valamint hírlevél feliratkozás előtt bármikor megismerheti, hogy Társaságunk milyen
adatkezelési célból, mely adatfajtákat, és milyen jogalap szerint kezel, és Önnek a személyes adatai
kezelésével kapcsolatban milyen jogai vannak, és panasz esetén hova fordulhat. Az Adatkezelési
tájékoztatónk a Társaság honlapján folyamatosan elérhető és megismerhető.
3.1. A MEGRENDELÉS RÖGZÍTÉSÉVEL, AZ ÁRU ELKÜLDÉSÉVEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL
KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA
Nyilvántartás megnevezése
Személyes adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Megrendelés, áruküldés és számlázás
Vezetéknév és keresztnév
Az Ön pontos azonosításához szükséges.
Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés. 
 Telefonszám
Az áruküldés során az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.
Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.
e-mail cím 
Az Ön és a Társaság közötti kapcsolattartást szolgálja az áruküldés során.
Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.
 Cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó) vagy szállítási cím
Az áru pontos kiszállításához szükséges.
Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés.
Számlázási név
Számla vevője pontos feltüntetése céljából szükséges, ha eltér a szállítással kapcsolatban megadott névtől.
Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés,
Áfa tv. 159. § (1) bekezdés
 Számlázási cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó)
Számla megküldése céljából szükséges, ha eltér a szállítási címtől.
Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés, Áfa tv. 159. § (1) bekezdés
 Telefonszám

Az áruküldés során az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges, ha eltér a szállításnál megadottól.
Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.
3.1.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a számlázási név és a számlázási cím esetében a Rendelet 6.§ c) pontja, azaz a
Társaságunkra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A jogi kötelezettség a
számlakiállításra és a számlán feltüntetendő adatokra vonatkozó mindenkori számviteli, és adózással
kapcsolatos jogszabályok előírásain alapul. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (2) bekezdése,
amely szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből
származó díjak számlázása céljából Társaságunk, mint szolgáltató kezelheti a szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
A megrendelés rögzítése és az áru szállításával kapcsolatban megadott vezetéknév és utónév, valamint
lakcím esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez
szükséges jog. Ebben az esetben a szerződés az Ön és a webáruház között az áru megrendelésére és
kiszállítására vonatkozó szerződést jelenti. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (1) bekezdése,
amely szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából Társaságunk,
mint szolgáltató kezelheti az Ön, mint igénybe vevő azonosításához szükséges természetes
személyazonosító adatokat és lakcímet.
A megrendeléssel és szállítással kapcsolatban Ön által megadandó e-mail cím és telefonszám esetében az
adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez szükséges jog. Továbbá,
jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése, amely szerint a Társaságunk, mint szolgáltató a
szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
3.1.2. Az adatkezelés időtartama
A megrendeléssel és szállítással, illetve számlázással kapcsolatban kezelésünkbe került személyes adatokat
haladéktalanul töröljük a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a
számlázást követően.
Amennyiben az elállási jog gyakorlása miatt vita merül fel, a vita lezárásáig, bírósági eljárás esetén, az
eljárás jogerős lezárásáig kezeljük a megrendelés rögzítésével és az áru szállításával kapcsolatban kezelt
személyes adatokat.
A webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla, a számlán jogszabály szerint feltüntetendő
személyes adatokkal, a számlázó programban rögzítésre és tárolásra kerül a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése szerint 8 évig.

3.2. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓAN KEZELT ADATOK
KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA
Kötelezően megadandó adatok:
Nyilvántartás megnevezése
Személyes adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Tájékoztatás kérés
Kérjük, fogalmazza meg beadványát, amellyel Társaságunkhoz fordul!
A Társaságunk akkor tud szabályosan eljárni, ha Ön pontosan leírja, hogy milyen adatokkal kapcsolatban
kér felvilágosítást és esetleg mit tart sérelmesnek.
Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.
A Társaságunk számára a tájékoztatás teljesítéséhez az Ön neve megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben
nem adja meg a nevét, Társaságunk tájékoztatja Önt arról, hogy nevének ismerete nélkül nem tudjuk az
eljárást lefolytatni, a tájékoztatást megadni, mivel nem tudjuk Önt beazonosítani.
Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás,
 E-mail cím
Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre
továbbítjuk a Társaságunk válaszát.
Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.
 Lakcím (postai elérhetőség)
Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a Társaságunk válaszát postai úton
szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét!
Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás,
 Telefonszám
Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben csak
telefonszámát adja meg, Társaságunk a tájékoztatást nem tudja megadni, mivel azt bizonyítható módon
írásban kell megadnunk. A telefonszám megadása esetén, Társaságunk a tájékoztatás kérés pontosítása
érdekében jogosult Önt keresni.
Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.
3.2.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást jelent.
Ön a hozzájárulást a panasz vagy tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából a Társaságunk részére
megküldött levéllel, beadvánnyal, ráutaló magatartással adja meg.
Az Ön neve és lakcíme vonatkozásában továbbá jogalapot képez a számunkra az adatok kezeléséhez a
Rendelet 6. cikk f) pontja, amely szerint amennyiben az jogos érdek érvényesítéséhez szükséges, az
adatkezelő jogosult az adatokat kezelni. 
3.2.2. Az adatkezelés időtartama
Mivel a panaszra adott válaszunk, valamint annak időpontja egy esetleges hatósági eljárás során a jogszerű
magatartásunk alátámasztására szolgál, jogos érdekünk érvényesítése céljából ezen adatokat a bírósági,
illetve hatósági jogérvényesítéshez való jog elévüléséig kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy egyezően a Rendelet
elvárásaival, az adatminimumra törekszünk, így telefonszámát és e-mail címét ezen jogalap alapján nem
kezeljük, hanem azokat a panasz felvételét követő 1 év elteltével töröljük.
3.3. WEBÁRUHÁZBAN VALÓ BÖNGÉSZÉS SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK
Társaságunk a webáruházban való böngészés során személyes adatok megadását nem kéri, nem gyűjti és
így nem is kezeli!
3.3.1. Cookie-k (sütik)
A Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény
javítása érdekében, a Társaságunk szolgáltatása igénybevételéhez cookie-k (sütik) engedélyezése
szükséges.
Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, a böngészőben vagy egyéb eszközök
segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások
Előzmények menüjében van lehetősége.
A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.
A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és
amelyet a felhasználó, azaz az Ön számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A cookie-ban tárolt adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerül tárolásra!

Társaságunk weboldalán jelenleg az alábbi típusú cookie-k találhatóak:
 A Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatás, amelynek alapján a Google sütiket
alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google
Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek
a http://www.google.com/analytic… weboldalon. 
 A Társaság továbbá ún. remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében
igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től.
3.4. SZAVATOSSÁGI VAGY JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
Nyilvántartás megnevezése
Személyes adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Szavatossági, jótállási igény érvényesítésével kapcsolatos jegyzőkönyv, illetve javításra átvett ingó
dologról kiállított elismervény 
 Név (vezetéknév és keresztnév)
Az Ön pontos azonosításához szükséges.
Rendelet 6. cikk c) pont és NGM rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pont, valamint 6.§ (1) bekezdés a) pont.
 Cím
Az Ön azonosításához, illetve a jegyzőkönyv szükség esetén történő megküldéséhez szükséges.
Rendelet 6. cikk c) pont és NGM rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pont, valamint 6.§ (1) bekezdés a) pont.
3.4.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk c) pontja szerinti, a Társaságunkra, mint
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség képezi. A jogi kötelezettség alapja az NGM rendelet, amely
szerint a szavatossági vagy jótállási jogok érvényesítése esetén Társaságunk köteles jegyzőkönyvet felvenni
és az NGM rendelet szerinti adatkört abban rögzíteni. Úgyszintén, amennyiben a szavatossági vagy jótállási
jogai keretében az ingó dolgot javításra átvesszük, arról elismervényt kell kiállítani, vagy a
jegyzőkönyvben rögzíteni, amely esetben az Ön nevét és lakcímét az NGM rendelet alapján kötelesek
vagyunk rögzíteni.
3.4.2. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az NGM rendelet szerint a jegyzőkönyv vagy elismervény felvételétől számított
3 év.
3.5. FOGYASZTÓI PANASZ FELVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
Nyilvántartás megnevezése
Személyes adatok köre
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja
Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv
Név (vezetéknév és keresztnév)
Az Ön pontos azonosításához szükséges.
Rendelet 6. cikk c) pont és Fgytv 17/A.§ (5) bekezdés a) pont.
 Cím
Az Ön azonosításához, illetve a jegyzőkönyv szükség esetén történő megküldéséhez szükséges.
Rendelet 6. cikk c) pont és Fgytv 17/A.§ (5) bekezdés a) pont.    
3.5.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk c) pontja szerinti, a Társaságunkra mint
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség képezi. A jogi kötelezettség alapja az Fgytv. azon rendelkezése,
amely szerint fogyasztói panasz esetén Társaságunk köteles jegyzőkönyvet felvenni és az Fgytv. szerinti
adatkört abban rögzíteni.
3.5.2. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az Fgytv. szerint a jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.
4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK,
ADATFELDOLGOZÓK
4.1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Társaság munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása
érdekében.
Így például a Társaság megrendelések feldolgozásával foglalkozó munkatársa a megrendelés rögzítése, a
kiszállítással kapcsolatos ügyintézés érdekében, vagy a számviteli bizonylatok kiállítása érdekében, vagy
jótállási és szavatossági igény érvényesítése esetén, a szavatossági, vagy jótállási igény érvényesítéséről
jegyzőkönyvet készítő, vagy panaszügyintézés esetén a panaszfelvételnél eljáró munkatársunk az Ön
személyes adatait megismerik.
Emellett az Ön adataihoz a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyek férhetnek hozzá, így
különösen a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló szervezetek, akik adatfeldolgozónak minősülnek.
Ezen személyekkel kötött szerződésekben a Rendelet és az Info. tv. rendelkezései megtartására vonatkozó
kötelezettségvállalást és felelősségi szabályokat, valamint elvárásokat rögzítjük.
Így például a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvéd jogosult megismerni a személyes adatait, ha az Ön
panaszbeadványa, vagy a szavatossági vagy jótállási igénye alapján bírósági eljárás indul. A javításra
visszahozott termékek esetén a szervizszolgáltatást ellátó szolgáltató, amely a pontos hibajelenség
egyeztetése miatt kell, hogy kapcsolatba kerüljön Önnel.
Az informatikai rendszer fejlesztője személyes adatokat nem kezel, de azokhoz hozzáférhet.
Az Ön által megadott személyes adatok közül az Ön nevéhez és az Ön által megadott szállítási címéhez

továbbá a webáruházban megrendelt termék kiszállítását végző Fedex, és a GLS futárszolgálat, valamint a
DPD Hungary Kft. alkalmazottai, megbízottai férnek hozzá.  Felhívjuk a figyelmet, hogy a futárszolgálat
nem minősül adatfeldolgozónak, nem a Borsipickups nevében kezel személyes adatokat. hanem az ügyfél
termék átvételére vonatkozó futárpostai választása esetén a futárpostai szolgáltatási tevékenységének
ellátása során önálló adatkezelőként van jelen. A kiszállítást végzők adatkezelésének jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A kiszállítást végző szolgáltatók a
szolgáltatás nyújtása során önállóan határozzák meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. A
személyes adatok gyűjtéséért, rendszerezéséért, kezeléséért és tárolásáért saját maguk vállalnak
felelősséget. Kérjük, hogy a futárpostai szolgáltatást végző szolgáltató honlapján megtekinteni
szíveskedjenek az adott futárpostai szolgáltató adatkezelési- és adatvédelmi tárgyú leírásait, szabályzatait!
4.2. Adattovábbítás
A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatait állami
szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. Így például, amennyiben a Társaság
által kezelt és az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása iránt a Társaságunkkal szemben bírósági
eljárás indul, a bíróság számára, vagy ha a rendőrség megkeresi a Társaságot, és a nyomozáshoz az Ön
személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hivatala keresi meg a Társaságunkat és kéri az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadását vagy az
adatkezeléssel kapcsolatos felvilágosítást.
Gazdálkodó szervezetek vagy természetes személyek számára az Ön személyes adatait nem továbbítja a
Társaságunk.
4.3. Adatfeldolgozó
 4.3.1. Webáruház üzemeltető, fejlesztő, adatbázis karbantartó
 A Társaság az alábbi üzemeltetővel áll szerződéses kapcsolatban: Gyurkó Zoltán E.V. – Zodateam
4.3.2. Adatbázis karbantartó
 A Társaság az alábbi adatbázis karbantartóval áll szerződéses kapcsolatban: Gyurkó Zoltán E.V. –
Zodateam
Nyilatkozunk, hogy a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek
megfelelő garanciákat nyújtanak a Rendelet és az Info tv. által előírt adatkezelési
követelményeknek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.
Társaságunk és az adatfeldolgozók között írásbeli szerződés rögzíti az adatfeldolgozással
összefüggésben felmerülő, a Rendeletben meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket.
4.4. Közvetítő szolgáltatók

A Társaság a szolgáltatásnyújtáshoz és működéshez ún. közvetítő szolgáltatókat vesz igénybe, akik
szerződés alapján a webáruház működését biztosító szolgáltatást nyújtanak, de személyes adatokat
nem kezelnek. 
 4.4.1. Tárhelyszolgáltató
A Társaság az alábbi tárhelyszolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban, amely azonban személyes
adatokat nem kezel:
 ……………………….. Zrt.
4.4.2. Alkalmazás-szolgáltató
A Társaság az alábbi alkalmazás-szolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban, amely azonban
személyes adatokat nem kezel: 
 Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA94043
ügyviteli rendszer
 tawk.to inc. 187 East Warm Springs Rd, SB119 Las Vegas, NV, 89119
chat szolgáltatás

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes
adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A
Társaságra vonatkozó adatbiztonsági intézkedéseket és a személyes adatok védelmét szolgáló
technikai és szervezési intézkedéseknek a Társaság informatikai biztonsági szabályzata
tartalmazza.
Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül–ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott–bejelentést teszünk a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általunk kezelt személyes adatokon keresztül az Ön
jogaira és szabadságaira nézve.
Az adatvédelmi incidensről Önt késedelem nélkül tájékoztatjuk, amennyiben az Ön jogaira és
szabadságára nézve az nagy kockázattal jár. Nagynak minősítjük a kockázatot például, amennyiben
jogosulatlan behatolást észlelünk az informatikai hálózatba, vagy a tárhelyszolgáltató vagy
alkalmazásszolgáltató jogosulatlan behatolást észlel és jelez felénk, és kifejezetten a személyes
adatok jogosulatlan eltulajdonítását észleljük. 
Adatvédelmi incidensnek az minősül, ha a Társaságunk által tárolt adatok megsérülnek, véletlenül

vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul
mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér.
Társaságunk továbbá az elektronikus információs rendszereket érintő biztonsági események
megelőzésével, kezelésével összefüggő tevékenység vonatkozásában köteles együttműködni az
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti
kormányzati eseménykezelő központtal.
A kormányzati eseménykezelő központ elérhetősége: http://www.cert-hungary.hu/nod…
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1. A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól,
hogy a Társaság tájékoztassa:
 Milyen személyes adatait,
 Milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeli a Társaság,
 Ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte a Társaságunk, azok milyen forrásból származnak,
 Mennyi ideig kezeli a személyes adatokat a Társaság, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az
időtartamot milyen szempontok alapján határozza meg a Társaságunk, 
 Mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés
esetén,
 Azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 Az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 Az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel az Ön személyes adatait a
Társaság közölte, valamint hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött
levélben vagy e-mail címre, díjmentesen teljesíti.
Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, Társaságunk jogosult:
 Megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy
 Díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeink megtérülését
biztosítja.
Túlzónak tekintjük a kérelmét, amennyiben az ismétlődő jellegű, és egy éven belül legalább két
alkalommal már tájékoztattuk a fenti adatokról, tényekről, és a Társaságunk tevékenységi köre és a
kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelésünk jogszerűségét, okát és módját illetően
változás nem következett be.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részéről történő kizárólag telefonon történő megkeresés esetén, amely a
tájékoztatási jogra irányul, legfeljebb általános tájékoztatást tudunk adni. Társaságunk csak írásban
fogadhat el tájékoztatáskérést, ellenkező esetben nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy a
kérelem valóban Öntől érkezett-e.
6.2. Adatok módosításához való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa
valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai
elérhetőségét). A Társaság a kérelmét legfeljebb a kézhezvételtől számított 30 napon belül teljesíti,
és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.
Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság
helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A Társaság a kérelmét indokolatlan
késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-
mail-ben értesíti.
Amennyiben Ön azt észleli, hogy a Társaságunk adatkezelési céljai megvalósulása és így az Ön
jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti,
hogy Társaságunk a hiányzó adattal a nyilvántartását egészítse ki. Ebből a célból kérjük, hogy az 1.
pontban megadott elérhetőségünkre a hiányzó adataival kiegészített, az adatkezeléshez hozzájáruló
nyilatkozatát megküldeni szíveskedjen számunkra. A kiegészítő nyilatkozat alapján Társaságunk
késedelem nélkül kiegészíti az Ön személyes adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal.
A helyesbítésről és a helyesbített adatokról tájékoztatjuk azt, akivel a helyesbítéssel érintett
személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét,
akiket, mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról tájékoztattuk, akik számára az
adatokat továbbítottuk.
6.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes
adatainak a törlését.
A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a Társaságot a személyes
adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha a szerződés még nem teljesült, az
elállási idő nem telt el, vagy a személyes adat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez szükséges. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság az Ön
kérelmét legfeljebb a kézhezvételtől számított 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által
megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.
Az Interneten megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mindent
megtesz annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is – amennyiben azt Ön a

Társaságunk szolgáltatásával kapcsolatban rögzítette – az adatok minden lehetséges elérési vagy
tárolási pontján töröltesse.
Úgyszintén, a törlésről tájékoztatjuk azt, akivel a törlés alá eső személyes adatot közöltük.
Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket, mint címzetteket
korábban a törlés alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.
6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes
adatai kezelésének a korlátozását.
Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatjuk, de azt nem
továbbíthatjuk semmilyen címzettnek, nem engedhetünk abba betekintést, nem kérdezhetjük le,
nem tehetjük hozzáférhetővé, de nem is törölhetjük és nem semmisíthetjük meg.
A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső személyes adatok kezelése jogi igények
érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges. Amennyiben feloldásra kerül ilyen okból a
korlátozás, arról előzetesen írásban tájékoztatjuk.
Az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatjuk azt, akivel a korlátozás alá eső személyes adatot
közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint
címzetteket korábban a korlátozás alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat
továbbítottuk.
6.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatósághoz való jog Önt nem illeti meg, mivel az adatkezelés Társaságunknál nem
automatizált módon történik.
6.6. A tiltakozáshoz való jog
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a Társaságunk nem használja fel közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja. 
Ennek ellenére tájékoztatjuk, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt a Társaságunk a személyes
adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.
Ön tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Társaság kizárólag jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű
okból kezeli a személyes adatokat. Ebben az esetben a Társaságunk csak akkor kezelheti tovább az
adatokat, ha bizonyítani tudja, hogy az adatokat olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekével és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükségesek.
6.7. A gyermekek jogainak kiemelt védelme
Társaságunk a tevékenység jellegénél fogva gyermekek személyes adatait is kezelheti.

Tájékoztatjuk, hogy gyermeknek a 16 évesnél fiatalabb gyermek minősül a Rendelet értelmében. 
Gyermek személyes adatát csak akkor kezeli a Társaságunk, amennyiben a gyermek feletti szülői
felügyeletet gyakorló szülő ehhez kifejezetten hozzájárul és a szülő hozzájárulása a Társaság
rendelkezésére áll. A szülői hozzájárulás hiányában a gyermek adatait haladéktalanul töröljük.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az 1.
pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra. Társaságunk
Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a
jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk!
Ön továbbá jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hatóság (a továbbiakban:
NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Társaságunk az Ön
személyes adatai kezelése során megsérti a Rendelet előírásait.
Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax szám: +36 (1) 391-1410
Online ügyintézés indítója: https://online.naih.hu/EMS/Hom…
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Társaságunk
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
8. Az adatkezelési tájékoztatónk elérhetősége 
Az adatkezelési tájékoztatónk a Társaság székhelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló
áruháztérben, papír alapon kinyomtatva elérhető és megtekinthető. Amennyiben azt el akarja
olvasni, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül elkérheti és elolvashatja.
Az adatkezelési tájékoztatónk továbbá az 1. pontban megadott honlapunk nyitóoldalán
elektronikusan folyamatosan elérhető és megtekinthető.
Amennyiben az Ön adatai felvételére szóbeli tájékoztatás során kerül sor, például ha Ön telefonon
keres meg bennünket, akkor szóban tájékoztatjuk a lényeges adatkezelés lényeges körülményeiről,
azaz, hogy:

 Adatkezelésre kerül sor, melynek során
 Milyen adatokat
 Meddig
 Milyen célból tárolunk, valamint
 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről.
9. Sajátos helyzetű személyek tájékoztatása
Arra törekszünk, hogy Társaságunk munkáját áthassa az emberség, empátia és együttműködés.
Ennek érdekében az idős, vagy látásban-, hallásban-, vagy érzékelésben bármely oknál foga
csökkent képességgel rendelkező ügyfeleink számára minden körülmény között biztosítjuk az
adatkezelési tájékoztató megfelelő módon vagy formában való közlését, hogy azt akadály nélkül
megismerhessék.
Erre irányuló igény esetén kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken szíveskedjenek
speciális igényeikről tájékoztatni bennünket!
Kéréseiket a lehető leghamarabb, a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekszünk teljesíteni.
10. Az adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata
Társaságunk évenként felülvizsgálja az adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi
jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati
útmutatóknak.
Jelen adatkezelési útmutató 2023. március 27. napján lépett hatályba.[AA8]
Következő felülvizsgálat időpontja. 2024. március 27. napja.